Obytný soubor Jarov

Popis a historie záměru

​​Na území o rozloze tří hektarů mezi ulice Na Jarově, Květinková a Habrová se dnes nachází převážně administrativa, objekty autoservisů, dílen, logistických a distribučních center. V územním plánu je lokalita vedena jako nerušící výroba. V minulosti sloužilo území jako stavební dvůr pro stavbu okrajových částí Prahy. Současný způsob využití neodpovídá charakteru a potřebám širšího centra Prahy a již několik let se jeho vlastníci snaží o změnu územního plánu převážně pro bytovou výstavbu. Změna je nyní stále ve fázi pořizování. 

V současnosti je celý blok v majetku dvou společností Amadeus Real (severní část) a Central Group, který odkoupil jižní část od Skupiny T. E. nyní v létě 2021. Již v lednu 2017 byla představena urbanistická koncepce celého území, na které spolupracovali architektonické kanceláře Cigler, m4 a Labor13 architekti. Nakonec se investoři nedomluvili na společné realizaci a Amadeus Real si nechal vypracovat od m4 a Labor13 návrh pouze pro severní část území s názvem Obytný soubor Jarov. Návrh se však z velké míry opírá o předchozí urbanistickou koncepci. 

Projekt se skládá ze samostatných šesti až sedmi podlažních budov tvořící polouzavřený hybridní blok. Tato formace zajišťuje prostupnost území pro pěší severojižním i východozápadním směrem. V oblasti průsečíků pěších tras je navrhnuto lokální náměstí a aktivním parterem. Návrh počítá s proměnou veřejného prostranství ulic Na Jarově a Květinková. Dále nabízí novou ulici oddělující severní a jižní část rozvojového území, která by měla zajišťovat dopravní obsluhu projektu. Při ulici Na Jarově je navržena kompaktní klasická zástavba s pevnou uliční čarou, východ území charakterizuje otevřenější a rozvolněnější zástavba odpovídající spíše charakteru Jarova. Kapacita celého projektu je 750 nájemních bytů s podzemními garážemi, jejichž počty odpovídají Pražským stavebním předpisům. Zastavěno by mělo být asi 60 % řešeného území. Všechna veřejné prostranství by měla být doplněna o stromořadí a součástí návrhu jsou i zelené střechy domů. 

Záměr byl představen na Komisi pro urbanismus a Výbor pro územní rozvoj městské části, kde dostal předběžné kladné stanovisko. Nicméně v budoucnu je nutné na Výboru projednat Dokumentaci pro územní rozhodnutí (tzv. DUR). V březnu 2021 proběhlo veřejné představení návrhu a byla spuštěna anketa, jejíž cílem bylo zjistit zpětnou vazbu od občanů. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci muselo být setkání na místě nahrazeno videoprezentací a online anketou. Připomínky veřejnosti jsou nyní zpracovávány architekty a architektkami.

Rizika a příležitosti záměru

Přeměna území na smíšené a obytné může pozitivně dotvořit okolní městskou strukturu, zlepšit prostupnost území a nabídnout nové lokální centrum se službami a atraktivními veřejnými prostory. Mezi hlavní rizika záměru lze zmínit objem generované dopravy, která se potenciálně může přenést do ulice Na Jarově sloužící jako spojnice mezi Malešickou a Koněvovou. Dopravní obsluze záměru může pomoci plánované vybudování tzv. Jarovské třídy – nové ulice spojující Malešickou a Českobrodskou, včetně tramvajové tratě směrem do Malešic.

Tak jako u jiných podobně velkých záměrů i zde hrozí riziko nedostatečného sociálního mixu a velké zátěže území monofunkční bytovou výstavbou pro vyšší střední třídu bez jiného dostupného bydlení. Městská část proto musí tlačit nejen na vznik dostupného bydlení, ale i na vznik dostatečné občanské vybavenosti v okolí výstavby, ideálně hrazené z peněz generovaných samotnou výstavbou.

Původní urbanistická koncepce:

Obytný soubor Jarov:

 

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz