Polyfunkční dům Pitterova

Popis a historie záměru

Navrhovaný šestipodlažní polyfunkční dům v ulici Pitterova by měl stát na ploše označené v územním plánu Prahy jako SV (všeobecně smíšené). V domě by měla dominovat bytová funkce doplněná o restauraci / kavárnu v přízemí. Na střeše domu se počítá se střešními zahradami. V přízemí jsou navrženy parkovací stání a občanská vybavenost (restaurace), zatímco od druhého patra výše jsou již byty.  V oblasti suterénu by měly být garáže přístupné rampou. Architektura navrženého objektu musí řešit nestandardně úzkou stavební parcelu, to však architekt převrací ve výhodu – jednotlivé byty mají okna na obě strany, jižní do ulice a severní do parku, a příčné větrání.

Podle tvrzení architekta je navrhovaný dům v souladu se studií parku Parukářka zpracovanou architektonickým atelierem AP architekta Josefa Pleskota v roce 2017. Se studií vyjádřila předběžný souhlas radnice MČ Praha 3 v zimě roku 2017 pod podmínkou převodu zbytkových částí pozemků směrem do parku na městskou část. V lednu 2020 Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření budoucí smlouvy darovací se společností REXWOOD Invest a. s. Městská část nyní připravuje zadání pro výběr architektonického týmu, který by na těchto pozemcích navrhl bezzásahový přírodní park s ohledem na výskyt ohrožených druhů živočichů. Z toho důvodu byl odborem ochrany životního prostředí MČ Praha 3 objednán biologický průzkum lokality, který v listopadu 2020 vydal docent Vojar společně s dalšími odborníky. V závěrech průzkumu je oblast plánované výstavby označená jako tzv. přírodní zóna, kde se vzhledem k ochraně biotopů a ohrožených druhů živočichů nedoporučuje směřovat jakékoliv aktivity. Průzkum bude aktuálně předmětem jednání komise pro životní prostředí a dalších poradních orgánů městské části.

Rizika a příležitosti záměru

Málokdo by očekával, že se na tak úzkou parcelu vejde bytový dům. Svou konstrukcí a umístěním v blízkosti parku Parukářka jistě vyvolává kontroverze. Na jedné straně by bylo přínosem pro město převedení přilehlých pozemků nezasažených stavbou do vlastnictví městské části, které je ošetřeno výše zmíněnou darovací smlouvou. Jedná se o 5000 m2, které mohou sloužit jako zeleň ke sportu a rekreaci. Ovšem nejnovější výsledky biologického průzkumu naznačují, že z hlediska ochrany životního prostředí by uvedená stavba mohla mít významný negativní dopad na existující biotopy. Plánovanou výstavbou jsou nejvíce ohrožení hnízdící ptáci včetně zvláště chráněného rorýse obecného. Stavební parcela je součástí tzv. přírodní zóny, která je pro živočichy klíčová a veškeré aktivity se doporučují směřovat na východ od uvedeného území. Z toho důvodu je podle průzkumu nejen nežádoucí výstavba polyfunkčního domu, ale také využití v budoucnu darovaných pozemků. Otázkou zůstává, jak daná skutečnost ovlivní stanovisko městské části a plánovanou výstavbu.

 


Zdroj: Vojar a kol. (2020)
– červeně je označená část biotopu nejvhodnější pro ptáky (shodující se s parcelou polyfunkčního domu)
– černě je označena celá přírodní zóna důležitá pro zachování zjištěných druhů živočichů a rostlin

 

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz