Zástavba v severním cípu parku Krejcárek

Popis a historie záměru

Soukromí vlastníci pozemku podali na podzim roku 2019 návrh na pořízení změny územního plánu týkající se pozemků č. parc. 2180/1, 2180/8, k. ú. Žižkov, Praha 3. Jedná se o pozemek v severní části parku Na Krejcárku při ulici Novovysočanská naproti Benzině. V aktuálně platném územním plánu je pozemek označen jako izolační zeleň. Podle návrhu Metropolitního plánu by měl spadat do parkového prostranství Vítkov sloužící výhradně pro rekreaci. Metropolitní plán tak reflektuje aktuální stav, kdy je pozemek plynulým pokračováním parku Na Krejcárku. Neexistuje konkrétní projekt či studie, vlastníci pouze před uzavírkou podnětů na změny ÚP podali návrh na změnu funkčního využití a to na tzv. SMJ – smíšené městské jádro, které povoluje výstavbu kombinující bydlení a služby.

Městská část na základě doporučení Výboru pro územní rozvoj (VÚR), ve kterém převážila většina jednoho hlasu, vyjádřila souhlasné stanovisko se změnou ÚP pod podmínkou, že: „před schválením změny územního plánu dojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy se spoluvlastníky řešených pozemků, kde bude z jejich strany zaručeno užívání jejich zbývajících pozemků v parku Krejcárek jako veřejně přístupné zeleně.“ Odbor územního rozvoje hlavního města Prahy podnět přijal, avšak ještě nedošlo k jeho projednání.

Rizika a příležitosti záměru

Pokud bude vyhověno vlastníkům pozemku a navrhovaná změna ÚP schválena, lze očekávat přeměnu cca 2 ha zeleně na pravděpodobně bytový dům s doplňkovou službou v parteru. To lze považovat za další případ nežádoucího zmenšování parkových ploch, které jsou aktuálně ohroženy výstavbou po celé Praze. Jedná se o podobný případ jako byl podnět na změnu ÚP pozemku u Kunešovy ulice, kterou podali stejní majitelé. Tento podnět byl však zamítnutý, a to s vysvětlením, že neexistuje relevantní důvod, proč zastavovat zeleň, jež je součástí rekreační trasy Pražačka – Balkán, a to navíc v bezprostřední blízkosti již existujících bytových domů.

Na druhou stranu na rozdíl od případu u Kunešovy ulice se v předkládané kauze jedná o neupravenou a nevyužívanou zeleň, kde by navíc výstavba menšího bytového domu s živým parterem mohla pomoci kultivovat Novovysočanskou ulici, jež je v daném úseku v bezútěšném stavu. Další výhodou by pak mohla být zmíněná podmínka, na základě které by byl zbytek parku Krejcárek definovaný jako veřejně přístupná zeleň. Většina parku se totiž nachází v rukou soukromých vlastníků, kteří dle záznamu z výboru pro územní rozvoj již v minulosti hrozili možným oplocením oblasti a jejím uzavřením pro veřejnost.

Metropolitní plán:

Aktuálně platný územní plán:

Mapy.cz:

Něco tu nesedí nebo chybí? Napište nám.

Mapa kauz