Domov pro seniory Parukářka

Popis záměru

„Domov pro seniory Parukářka“ dříve „Zdravotnické zařízení Parukářka clinic“ je aktuálně jeden z nejkontroverznějších developerských projektů na trojce. Mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova, na parc. č. 4166/3 a 4166/7 k. ú. Žižkov by měly vyrůst čtyři budovy spojené dvojpodlažním objektem podzemních garáží. Stavba by měla sloužit jako domov pro seniory, pro které zde bude 45 pokojů s celkovou kapacitou 80 ubytovaných osob, doplněný rehabilitačním zařízením, tělocvičnou, jídelnou, manikúrou, pedikúrou, kadeřnictvím, 5 ordinacemi přístupnými širší veřejnosti a podzemními garážemi.

Záměr je chystaný ve svažitém terénu, který výrazně klesá severním směrem k Jeseniově ulici. Průběhu terénu jsou přizpůsobeny čtyři hlavní budovy, z nichž každá má jiný objem a výšku. Jednotlivé úrovně pozemku by měly být navzájem propojeny vnitřními schodišti a výtahy a samostatným venkovním schodištěm, které umožňuje veřejné pěší propojení ulic Jeseniova a Na Parukářce. Střecha nad jídelnou by měla sloužit jako soukromá zahrada pro ubytované seniory. Projekt tak splňuje požadavky územního plánu, který pozemek definuje jako zastavitelný s předepsanou veřejnou vybaveností.

Historie záměru

Historie projektu sahá až do roku 2006, kdy vznikaly první záměry investora na využití území mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova. V následujících letech investor představil studii záměru výstavby „Zdravotnického zařízení Parukářka clinic“. V roce 2009 vydala MČ Praha 3 nesouhlasné stanovisko vzhledem k nedostatečnému poměru ploch pro zdravotnictví vůči služebním bytům, čímž byl projekt v rozporu s platným ÚP. V následujícím roce byl přepracovaný záměr městskou částí schválený společně s doporučením hlavního města, aby stavební úřad předepsal do pravidel užívání komplexu trvalé zajištění provozu sociálních služeb včetně následného kontrolování.

V roce 2013 městská část opět vyjádřila předběžný nesouhlas ke studii již přejmenovaného projektu „Domov pro seniory Parukářka“ vzhledem k nedostatečnému zasazení záměru do okolní krajiny. V roce 2014 městská část ve svém stanovisku na základě podrobnější vizualizace záměr nedoporučuje s následujícím odůvodněním: „Z hmotových zákresů je zřejmé, že čtvrtá hmota nejblíže Jeseniově ulici je nepřiměřené vysoká, z okolní zástavby nepříjemně vyčnívá a navíc zastiňuje zbývající část ploch pro veřejné vybavení. Požadavky na odstupy staveb a jejich zastínění znehodnocují, v budoucnosti očekávatelnou, přestavbu provizorní budovy, dnes využívané pro rehabilitace“. Vedení radnice však tehdy nikdy oficiálně nepřipomínkovalo projekt v rámci územního řízení. K záměru se v roce 2016 naopak kladně vyjádřil Národní památkový ústav (NPÚ) i IPR Praha s několika podmínkami, z nichž nejdůležitější je zajištění 24 hodinového pěšího propojení ulic Na Parukářce a Jeseniova. NPÚ dále například doporučuje zvážit umístění zkosených fasád, především v severních pohledech viditelných z území památkové zóny.

Na základě předložené dokumentace pro územní rozvoj (DUR) vydal odbor výstavby městské části Praha 3 na konci roku 2017 územní rozhodnutí o umístění stavby. K rozhodnutí se odvolalo několik obyvatel žijících v bezprostředním okolí, dále společnost REHABILITACE-Motus Vincit Omnia, s r.o., Společenství vlastníků domu Pod Parukářkou 2760 a spolek Terrigenia. Většina námitek odvolatelů byla shledána jako nedůvodná, kromě jedné, kterou odvolávací orgán shledal částečně důvodnou. Díky tomu bylo v březnu 2019 územní rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání. Odbor výstavby MČ přerušilo územní řízení a vyzvalo investora, respektive stavitele k doplnění nového stanoviska HZS hl. m. Prahy. V lednu 2020 tak pokračovalo územní řízení. K doplněné dokumentaci přibylo 12 námitek, na základě kterých byl investor vyzván, aby doplnil aktualizovaná stanoviska síťařů. V prosinci 2020 stavební úřad vydal vyrozumění o doplnění, které bylo předmětem dalších 5 námitek, ke kterým se investor rovněž vyjádřil. Stavební úřad se s námitkami vypořádal a vydal nové rozhodnutí o umístění stavby začátkem roku 2021.

Proti tomuto rozhodnutí se v březnu 2021 oficiálně odvolala městská část se stejným odůvodněním, které uváděla ve svém stanovisku již v roce 2014.  Podle radnice je problémem nepřiměřená výška budovy sousedící s nynějším domem, který je provizorně využíván jako rehabilitace (Jeseniova 2713/58). U daného objektu je v budoucnu předpokládaná logická přestavba a zvýšení kapacity, které by mohlo být plánovaným projektem znemožněno. Jinými slovy záměr pravděpodobně sníží budoucí realitní hodnotu vedlejšího pozemku, jehož vlastník by mohl podat žalobu a to na příslušný stavební úřad. Domníváme se, že podle Pražských stavebních předpisů by plánovaná výška objektu s ohledem na své okolí být schválena neměla.

Rizika a příležitosti záměru

Projekt vzbuzuje od samého počátku kontroverze vzhledem k divoké architektuře a diskuzím nad účelem výstavby. První záměr investora „Zdravotnické zařízení Parukářka clinic“ byl oprávněně terčem kritiky, neboť šlo především o bytovou výstavbu, která byla v rozporu s územním plánem. Nový záměr „Domova pro seniory Parukářka“ již splňuje hlavní funkci veřejné vybavenosti. Přestože panuje obava veřejnosti, že stavba nakonec nebude sloužit jako domov pro seniory, tak návrh stavby v rámci DUR ukazuje, že celá stavba je koncipovaná tak, aby splnila předem definovaný účel a jiné využití by bylo téměř nemožné.

Další obavou lidí v sousedství, kteří podávali námitky k DUR, je úbytek zeleně. Aktuálně se na pozemku nacházejí náletové křoviny a některé dřeviny, což působí téměř dojmem pokračování parku Parukářka. Nejen v aktuálně platném územním plánu, ale také v budoucím metropolitním plánu, se jedná o zastavitelné území, tudíž nelze mluvit o zastavování ploch zeleně a do budoucna by k zastavení pozemku určitě došlo. Umístěním domova pro seniory i s navazujícími službami dojde ke zvýšení dopravní zátěže ulice Na Parukářce. Vzhledem k aktuálně velmi klidnému charakteru ulice by se však nemělo jednat o zátěž nad limity dané ulice.

Odvážná architektura zůstává otázkou vkusu. Jedná se o výrazný architektonický počin, který na jedné straně nabízí neobvyklé řešení svažitého terénu a může fungovat jako oživení prostoru. Na druhou stranu jsou odstupy od okolních staveb i výšková hladina budov zejména při Jeseniově ulici na svých limitech, a mohou tak působit rušivě v rámci území. Dalším argumentem pro negativní hodnocení stavby je fakt, že se jedná o lokalitu, která tvoří přechod od blokové výstavby bytových domů ve vilovou rodinnou zástavbu. Jako největší pozitivum, které by daná stavba přinesla, je nutné vyzdvihnout pěší propojení ulice Na Parukářce a Jeseniova. Bez významu samozřejmě není ani to, že pozemek je dnes neudržovanou plochou náletové zeleně. Jeho zástavba, se kterou je dle platného územního plánu nutné počítat, bude znamenat nejen kultivaci pozemku, tak samozřejmě i snížení jeho aktuální funkce zeleně (retence, biodiverzita atp.)