Rezidence Parková čtvrť

POPIS ZÁMĚRU

Severní část areálu Nákladového nádraží je od roku 2016 ve vlastnictví Central Group. První etapa záměru stavby nové rezidenční čtvrti sestává z 5 bloků převážně bytových domů s otevřenými avšak pro veřejnost neprůchozími vnitrobloky. Výšková hladina záměru je max. 12 nadzemních podlaží. Součástí záměru je také stavba mateřské školy.

HISTORIE ZÁMĚRU

S ukončením provozu na Nákladovém nádraží Žižkov (NNŽ) bylo evidentní, že budovy a celý okolní 35hektarový areál čeká proměna. Už politické reprezentace po roce 2000 si byly vědomy toho, že jde o velké území, jehož rozvoj musí být proveden na základě uceleného stavebního plánu. V roce 2005 proto byla na celé území schválena stavební uzávěra, která měla být platná do doby schválení takového plánu. Iniciativu v té době vyvíjela pouze žižkovská radnice svou spoluprací s arch. Janem Sedlákem, který začal zpracovávat první urbanistické vize. Pověstný kmotr ODS Pavel Hurda tehdy architekta Sedláka přiměl k tomu, aby ve svém návrhu nepočítal se zachováním budov NNŽ. Hurda plánoval prodloužení Olšanské ulice a vytvoření mohutného dopravního bulváru ve stylu pařížské Champs-Élysées. V roce 2010 však dosáhl nový vlastník severní části území – britští stavitelé obchodních center Discovery Group – výjimky ze stavební uzávěry, aniž by bylo rozhodnuto o zbytku území. Pod výjimkou je podepsán primátor Prahy Pavel Bém.

V roce 2012 byla budova nádraží prohlášena nemovitou kulturní památkou a bylo zřejmé, že ji nebude možné zbourat. Ve stejném roce bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu Nákladové nádraží Žižkov-Sever, které bylo i přes nesouhlasná stanoviska hlavního města a odvolání MČ Praha 3 potvrzeno magistrátním stavebním úřadem. Městská část Praha 3 toto rozhodnutí napadla v lednu 2014 správní žalobou. Soudní spor vrhl britské investory do tak velké nejistoty, že rozhodli území na jaře 2016 odprodat českému developerovi Central Group. Ten přislíbil celý projekt přehodnotit a soustředit se zejména na bytovou výstavbu.

V září 2016 schválila rada městské části s Central Group nevýhodnou smlouvu, ve které akceptuje řešení území odděleně od zbytku areálu NNŽ a zavazuje se dopředu souhlasit s bytovou výstavbou výměnou za stavbu mateřské školky. Otazník zůstává nad adekvátností požadavku, v minulosti totiž městská část požadovala stavbu základní školy.

Řešení transformace brownfieldu je nyní hlavním městě. Bohužel nebyla nalezena shoda na uspořádání urbanistické soutěže na celé území. Hlavní město Praha nyní plánuje pořízení alespoň částečně závazné územní studie.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Původní záměr britský developerů postavit zde obchodní centrum nenapojené na stanici metra měl podle dopravních propočtů generovat 12 tisíc nových jízd autem každý den. To by bylo pro rozvoj území zřejmě fatální. Bytová výstavba Central Group takovou dopravu generovat nemá. Z pohledu plánování města je však promarněnou příležitostí, že byla tato část brownfieldu Nákladového nádraží naplánována samostatně bez vazby na další části území. Smyslem stavební uzávěry bylo vytvoření ucelené koncepce území. Vedení trasy pro tramvaj, uliční sítě, umístění školy a školky, parku a náměstí – to vše je třeba rozmyslet v kontextu celého území.Původní záměr obchodního centra nenapojeného na stanici metra měl podle dopravních propočtů generovat 12 tisíc nových jízd autem každý den. Bytová výstavba Central Group takovou dopravu generovat nebude, dosud však neznáme podobu chystané zástavby. Hlavní město Praha připravuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje urbanistickou soutěž na zástavbu celého areálu NNŽ. Pokud se území Central Group do této soutěže nepodaří zapojit, hrozí nepromyšlený rozvoj území salámovou metodou. Vedení trasy pro tramvaj, uliční sítě, umístění školy a školky, parku a náměstí – to vše je třeba rozmyslet v kontextu celého území.

Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A1

POPIS ZÁMĚRU

Šestá, nejmohutnější etapa chystané zástavby oblasti Vackova. Jedná se o soubor 5 bytových domů o 8-13 podlažích mezi parkem Židovské pece a Malešickou ulicí. Součástí záměru je vybudování veřejného prostranství, které má mít charakter náměstí s obchodním parterem v budově A5. Záměr zahrnuje 366 bytových jednotek a 275 parkovacích míst ve společné podzemní stavební podnoži domů.

HISTORIE ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova společnosti Metrostav Development, a.s.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Samotný hřeben parku mají budovy převyšovat o cca 8 podlaží. Stavba tak zásadním negativním způsobem ovlivní krajinný ráz v okolí Židovských pecí. Prostor náměstí je relativně malý, vymezený pouze z jedné strany budovou, z ostatních komunikacemi – to snižuje jeho pobytovou hodnotu a potenciál. Z dostupných studií není patrné vyřešení vazby domů směrem k parku (řešení chodníků a přístupů z domů do parku).

Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa

POPIS ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova. Investor Metrostav Development a.s. hodlá v páté etapě této zástavby umístit k jižní části svahu i parku Židovské pece 11 bytových domů o 4-7 podlažích s celkovou kapacitou 298 bytů.

HISTORIE ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova společnosti Metrostav Development a.s. Územní rozhodnutí bylo vydáno na stavbu „Obytný soubor Žižkov – Na Vackově, Praha 3“ již v roce 2001. V roce 2016 připravuje investor dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí. Zároveň proběhlo zjišťovací řízení EIA, podle kterého bude záměru posuzován podle tohoto zákona.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Budovy umisťované částečně do jižních svahů parku Židovské pece mají výškovou kótu kolem 285,55 – 288,87 m n. m. Hřeben parku se nachází na kótě kolem 275 m n. m. Zmíněné budovy by tak měly hřeben parku přesahovat o cca 10-14 metrů, tj. o 3-4 podlaží. Výška budov směrem k parku graduje.

Rezidenční projekt Jeseniova 38

Popis a historie záměru

Na místě bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu má vyrůst novostavba bytového domu o 8 podlažích. Realizace této výškové budovy se 181 byty a 227 parkovacími místy se předpokládá v roce 2018 – 2019.

Objekt a pozemky Českého rozhlasu koupil ve veřejné dražbě v roce 2014 investor WH Estate s.r.o. V územním plánu z roku 1999 se stavební pozemky na tomto místě zakusují do svahu Parukářky. Investor nejprve přišel s návrhem stavby dvou věží a terasových bytů na svahu Parukářky. Během jednání s IPR Praha (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a městskou částí Praha 3 ze svého plánu postupně slevoval. Městská část Praha 3 původně se stavbou nesouhlasila a požadovala snížit objem stavby tak, aby nepřevyšovala průběžný horizont Parukářky. Nakonec však městská část vydala souhlas se stavbou podle poslední verze D architektonické studie a s developerem uzavřela smlouvu o spolupráci, v níž se zavázala stavbě dále nijak nebránit Investor nyní dokončuje podrobnější projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Na podzim 2016 proběhlo zjišťovací řízení, podle jehož závěrů bude záměr posuzován v plném rozsahu podle zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA).

V říjnu 2017 magistrát hlavního města vyhověl žádosti investora a zastavil řízení EIA na základě změn v legislativě.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Pokud dojde k realizaci projektu, bude stavba přesahovat střechy okolní zástavby a výškovou úroveň dětského hřiště na Parukářce o 3 patra (cca 9 metrů). Dům tak výrazně převýší úroveň Parukářky a stane se její nežádoucí dominantou.