Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A1

POPIS ZÁMĚRU

Šestá, nejmohutnější etapa chystané zástavby oblasti Vackova. Jedná se o soubor 5 bytových domů o 8-13 podlažích mezi parkem Židovské pece a Malešickou ulicí. Součástí záměru je vybudování veřejného prostranství, které má mít charakter náměstí s obchodním parterem v budově A5. Záměr zahrnuje 366 bytových jednotek a 275 parkovacích míst ve společné podzemní stavební podnoži domů.

HISTORIE ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova společnosti Metrostav Development, a.s.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Samotný hřeben parku mají budovy převyšovat o cca 8 podlaží. Stavba tak zásadním negativním způsobem ovlivní krajinný ráz v okolí Židovských pecí. Prostor náměstí je relativně malý, vymezený pouze z jedné strany budovou, z ostatních komunikacemi – to snižuje jeho pobytovou hodnotu a potenciál. Z dostupných studií není patrné vyřešení vazby domů směrem k parku (řešení chodníků a přístupů z domů do parku).

Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa

POPIS ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova. Investor Metrostav Development a.s. hodlá v páté etapě této zástavby umístit k jižní části svahu i parku Židovské pece 11 bytových domů o 4-7 podlažích s celkovou kapacitou 298 bytů.

HISTORIE ZÁMĚRU

Projekt je součástí postupné zástavby oblasti Vackova společnosti Metrostav Development a.s. Územní rozhodnutí bylo vydáno na stavbu „Obytný soubor Žižkov – Na Vackově, Praha 3“ již v roce 2001. V roce 2016 připravuje investor dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí. Zároveň proběhlo zjišťovací řízení EIA, podle kterého bude záměru posuzován podle tohoto zákona.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Budovy umisťované částečně do jižních svahů parku Židovské pece mají výškovou kótu kolem 285,55 – 288,87 m n. m. Hřeben parku se nachází na kótě kolem 275 m n. m. Zmíněné budovy by tak měly hřeben parku přesahovat o cca 10-14 metrů, tj. o 3-4 podlaží. Výška budov směrem k parku graduje.

Rezidenční projekt Jeseniova 38

Popis a historie záměru

Na místě bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu má vyrůst novostavba bytového domu o 8 podlažích. Realizace této výškové budovy se 181 byty a 227 parkovacími místy se předpokládá v roce 2018 – 2019.

Objekt a pozemky Českého rozhlasu koupil ve veřejné dražbě v roce 2014 investor WH Estate s.r.o. V územním plánu z roku 1999 se stavební pozemky na tomto místě zakusují do svahu Parukářky. Investor nejprve přišel s návrhem stavby dvou věží a terasových bytů na svahu Parukářky. Během jednání s IPR Praha (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a městskou částí Praha 3 ze svého plánu postupně slevoval. Městská část Praha 3 původně se stavbou nesouhlasila a požadovala snížit objem stavby tak, aby nepřevyšovala průběžný horizont Parukářky. Nakonec však městská část vydala souhlas se stavbou podle poslední verze D architektonické studie a s developerem uzavřela smlouvu o spolupráci, v níž se zavázala stavbě dále nijak nebránit Investor nyní dokončuje podrobnější projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Na podzim 2016 proběhlo zjišťovací řízení, podle jehož závěrů bude záměr posuzován v plném rozsahu podle zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA).

V říjnu 2017 magistrát hlavního města vyhověl žádosti investora a zastavil řízení EIA na základě změn v legislativě.

RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI ZÁMĚRU

Pokud dojde k realizaci projektu, bude stavba přesahovat střechy okolní zástavby a výškovou úroveň dětského hřiště na Parukářce o 3 patra (cca 9 metrů). Dům tak výrazně převýší úroveň Parukářky a stane se její nežádoucí dominantou.